Logo

Biliyor Muydunuz?

E-Fatura; değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında elektronik olarak düzenledikleri faturaları, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan sistemdir.
E-Fatura Uygulamasını kullanmak için yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve E-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.
Özel entegrasyon başvuru adımları:
  • Özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe
  • Elektronik Fatura Basvuru Formu ve Taahhütnamesi
  • Elektronik Mali Muhur Sertifika Sahibi Taahhütnamesi
  • Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği
  • Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS)

Yukarıda bahsedilen belgelerle birlikte Başkanlığa başvuru yapabilirsiniz. BİS raporunun içeriğine dair bilgiye “www.efatura.gov.tr” sitesinde yer alan E-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz.

E-Arşiv ilk olarak Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) olarak karşımıza çıkmıştır. EFKS kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması şartı ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt olarak saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan pilot bir uygulamadır. Tasarımı itibariyle bir E-Fatura çözümü olmaktan ziyade, elektronik arşivleme çözümü olan sistem içerisinde birinci nüsha faturaların elektronik imzalı pdf dokümanları şeklinde oluşturulmasına da sınırlı bir biçimde izin verilmiştir. Mükelleflerin bir yıl içerisinde E-Fatura Uygulamasına entegre olmaları gerekmektedir.
E-İrsaliye, kâğıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Taşıma irsaliyeleri elektronik irsaliye kapsamında değildir.
Her ne kadar E-Fatura ve E-Arşiv Faturaların, geçmiş 7 güne kadar düzenlemesi ile ilgili saha pratigi varsa dahi, mevzuata uygun değildir. Geçmiş tarihli E-İrsaliye düzenlenmesi ise kesinlikle mümkün değildir.
Şoför Ad-Soyad, TCKN bilgileri zorunlu alan olduğundan, yabancı şoförlerde bağlı bulundukları firmanın bilgileri girilmelidir ya da 11 tane 2 girilerek TCKN olarak tanımlanmalıdır.
E-İrsaliyenin teknik sebeplerle düzenlenememesi halinde; müşteriye öncelikle matbu sevk irsaliyesi düzenlenecek ve bu irsaliye üzerinde "E-İrsaliye ayrıca düzenlenecektir" ibaresine yer verilecektir.
Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.
1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler E-Defter tutabilir.
Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır.
Hem kağıt ortamında hem de elektronik defterin bir arada tutulması mümkün değildir.
  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza veya mali mühür temin etmiş,
  • E-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan gerçek kişiler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde E-Defter tutma hakkına sahip olacaklardır.